Tájékoztató Környezetmérnök szakos hallgatók szakdolgozat írásához

2015. szeptember 04.
Tájékoztató Környezetmérnök szakos hallgatók szakdolgozat írásához

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletét képező Tanulmányi Ügyrenddel (Bp.2015.aug.) összhangban a következő módon kell eljárni a környezetmérnök szakon:

1. A szakdolgozat/diplomamunka készítés célja

A szakdolgozat készítésének az a célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy - a szak jellegének megfelelő - összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy tájékozott a szakirodalomban és képes önálló alkotó tevékenységre, kutatásra.

2. A szakdolgozati témajavaslat

A szakdolgozat témaválasztása feleljen meg a szak képzési és kimeneti követelményeinek, és lehetőleg kapcsolódjon a szakirányhoz.

A szakdolgozati téma lehet:

Külső eredetű. A hallgató hozhat témát, amelyet az intézetigazgatónak kell engedélyeznie és kijelölni hozzá a belső konzulenst.

Egyetemi (belső) eredetű. Ekkor az intézet valamely oktatója ipari kapcsolata és egyéni szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra, egyben a belső konzulensi feladatokat is elvállalja.

A belső eredetű szakdolgozati témákat az intézet téli záróvizsga esetén március 15-ig, nyári záróvizsga esetén október 15-ig, az intézet honlapján illetve hirdetőtábláján meghirdeti.

A hallgatónak a téli záróvizsga esetén április 15-ig, nyári záróvizsga esetén november 15- ig, fel kell keresi a választani kívánt téma intézményi konzulensét, illetve a külső konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából, s ha a választás megtörtént, a "Szakdolgozat kiírást kérőlap"(1. melléklet) kitöltésével ezt bejelenteni az intézet illetékes ügyintézőjénél, aki ezt az intézetvezetővel elbírálja és külső téma esetén belső konzulenst jelöl ki.

A szakdolgozat téma elfogadását követően a feladatkiírás és a külső konzulensek felkérő levelének elkészítéséhez a végleges, pontosított vázlatokat (2.melléklet) szept.10-ig, illetve nyári záróvizsga esetén febr. 8-ig kérjük leadni a belső konzulenseknek.

Az intézet az elfogadás után legkésőbb téli záróvizsga esetén szeptember 30-ig, nyári záróvizsga esetén február 28-ig átadja a hallgatónak a végleges "Szakdolgozat feladatlap"-ot.

A szakdolgozat csak abban az esetben készíthető el időben, megfelelő színvonalon, ha betartják az alábbi határidőket.

A SZAKDOLGOZATÍRÁS ÜTEMEZÉSE, BETARTANDÓ HATÁRIDŐK  

 

I. félévre

II. félévre

Vázlatok leadása

április 15.

november 15.

Késedelmi díj fizetéssel a vázlatok leadhatók

május 2.

november 30.

Visszautasított vázlatok javítása, egyeztetés a belső konzulensekkel

június 10.

december 20.

Végleges vázlat leadási határideje

szeptember 10.

február 8.

Késedelmi díj fizetéssel a végleges vázlatok leadhatók

szeptember 20.

február 18.

Véglegesített szakdolgozat kiírást kérő lapok alapján az intézet elkészíti a szakdolgozat feladatlapot

szeptember 30.

február 28.

A dolgozat irodalmi részének bemutatása a belső konzulensnek

október 15.

március 1.

A szakdolgozat végső bemutatása a belső konzulensnek

december 10.

április 29.

A DigiTool programba feltöltés és  a bekötött szakdolgozatok és összefoglalók leadása  a szakdolgozat felelősének

december 15.

május 15.

3. A Szakdolgozat tantárgy

A szakdolgozat tantárgy felvételének általános feltétele, hogy a hallgatónak a tantárgyfelvételt megelőző félévben a Szakdolgozat vázlatát az intézetigazgató elfogadta.

Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történő, a konzulens által a "Konzultációs napló"-ban (2. melléklet) igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.

4. Szakdolgozat beadása, elfogadása és bírálata

4.1. A szakdolgozat beadásának és elfogadásának feltételei

A kész, bekötött szakdolgozatot, valamint a DigiTool programba történő feltöltés igazolását a belső konzulens részére kell beadni, legkésőbb a téli záróvizsga esetén december 15-ig, nyári záróvizsga esetén május 15-ig.

A dolgozat feltöltésén túl a belső konzulensnek be kell adni:

 • a bekötött szakdolgozatot egy példányban,
 • a záróvizsgabizottság részére az összefoglalót magyar és angol nyelven címlappal ellátva 3 példányban,
 • a teljes dolgozatot cd-n,
 • kinyomtatva a címlapot, a feladatkiírást, a konzultációs naplót, a plágium nyilatkozatot és az elektronikus  feltöltést igazoló dokumentumot.

Az elfogadás feltételei:

a) A szakdolgozat tantárgyból a hallgató megszerezte az aláírást.

b) A konzulensek "Szakdolgozat feladatlap" vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat beadható. A szakdolgozat elfogadásáról a külső konzulens véleményének figyelembe vételével, valamint tekintettel a plagizálást ellenőrző jegyzőkönyv értékelésére a belső konzulens dönt.

A belső konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót.

4.2. A szakdolgozat bírálata

 A bírálót az intézetigazgató kéri fel a belső konzulens javaslatára. A bíráló csak felsőfokú szakirányú végzettségű külső vagy belső szakember lehet. A bíráló a felkéréssel együtt meg kell, hogy kapja a "Bírálói útmutatót" is, amit az intézetből lehet elvinni.

4.3. A szakdolgozat beadásának és elfogadásának eljárási rendje

 (1) A hallgató feltölti a szakdolgozatát tárolásra és plágiumellenőrzésre a DigiTool rendszerbe, mely a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu címen érhető el. A felhasználónév minden hallgatónak a Neptun-kódja, a jelszó pedig a születési dátumának nyolc számjegye egybeírva pont nélkül (pl.: 19900101 - 1990. január 1.). A feltöltés tényéről és időpontjáról szóló igazolás a feltöltést követően kinyomtatható mind a feltöltő felületről, mind pedig a hallgató általa megadott e-mailcímre érkező visszaigazolásról.

(2) A teljes szakdolgozat/diplomamunka feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a feladatkiírás, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, minden melléklet, valamint az irodalomjegyzék) Pdf és Word formátumban egyaránt.

(3) A feltöltés csak a jognyilatkozat elfogadása mellett valósulhat meg. (6. melléklet)

(4) A már feltöltött szakdolgozatot töröltetni illetve az újat feltölteni, rendkívüli esetben az intézetigazgató írásos engedélye alapján lehet.

(5) A szakdolgozat/diplomamunka - szoftver általi plagizálás ellenőrzése - elemzése az intézeti e-mail címre érkezik a feltöltést követő 48 órán belül.

(6) Az intézeti felelős ezt az elemzést továbbítja a belső konzulens e-mail címére.

(7) A belső konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés első oldalát, amire aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:

a) "A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható."
b) "A szakdolgozat/diplomamunka nem adható be."

(8) A belső konzulens minden esetben értesíti a hallgatót és az intézeti adminisztrátort a döntéséről.

(9) A sikeres szakdolgozat/diplomamunka védését követően a Könyvtár archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának végéig. A kész, bekötött szakdolgozatot a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja.

(10) A diplomamunkák bibliográfiai leírását (katalogizálását) a Könyvtár végzi el és gondoskodik a titkosítás szabályainak betartásáról. A titkosított szakdolgozatok a titkosítás időtartama alatt a katalógusban kereshetők, de teljes szöveggel nem hozzáférhetők.  

5. A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

5.1. Ajánlások a szakdolgozat felépítésére

 • Tartalomjegyzék (oldalszámozással).
 • A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:
  • Rövid tartalmi összefoglaló.
  • A megoldandó probléma megfogalmazása.
  • A probléma elemzése, a specifikáció kidolgozása.
 • Az irodalom alapján a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintése és elemzése.
 • A megoldási módszer kiválasztása, a választás indoklása.
 • A részletes specifikáció leírása.
 • A tervezés során végzett munkafázisok és a tapasztalatok leírása.
 • A megvalósítás leírása.
 • A megvalósítás elemzése, alkalmazásának és továbbfejlesztési lehetőségeinek számbavétele.
 • Irodalomjegyzék.  

5.2. Általános elvárások

 • A szakdolgozat terjedelme 1-2 ív (40000 karakter/ív).
 • A fenti felépítési vázlat általában használható, az egyes szakdolgozatok ettől arányaikban, sorrendjükben, jellegükben eltérhetnek.
 • A szakdolgozat szövegezésében gondosan ügyelni kell a magyar műszaki szaknyelv helyes használatára. Kerülni kell a felesleges rövidítéseket és a szakmai zsargon kifejezéseit. Törekedni kell a szakszerű, de olvasmányos, gördülékeny fogalmazásra. A helyesírási hibák nagymértékben rontják a dolgozat színvonalát.
 • A szakdolgozatban szereplő rajzjelek feleljenek meg a vonatkozó hazai szabványnak.
 • A dolgozatban előforduló képletek közül csak azokat szükséges számozni, amelyekre a szöveg más részeiben hivatkozás van. A számozást fejezetenként újra kell kezdeni (pl: 3.2 képlet).
 • A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám szögletes zárójelben való feltüntetése célszerű, pl: [4.]

6. A szakdolgozat készítés formai előírásai és ajánlásai

6.1. A szakdolgozat bekötése

A szakdolgozatot kemény (fekete) fedélbe kell köttetni, amin a 3. számú melléklet szerintieket kell feltüntetni.

6.2. A szakdolgozat formai előírásai

(1) Az első lapok (kötelezően) az alábbiak

Címlap (4. számú melléklet)
Feladatlap
Konzultációs napló (5. számú melléklet)
"Hallgatói nyilatkozat" (6. számú melléklet)

(2) A szakdolgozatot A4-es formátumban kell elkészíteni. Az oldaltükör ajánlott elhelyezési adatai: felülről 30 mm, alul és a külső szélen 25 mm, a bekötés oldalán (a kötés miatt) 35 mm margóbeállítás. Lapszámozás felül, lapközépen, a lapszéltől 20 mm-re.

(3) A folyószöveg betűtípusa lehetőleg Times New Roman, ajánlott mérete 12 pont.

(4) A szöveget értelem szerint kell tagolni, soremeléssel.

(5) A fejezetcímek arab számokkal legyenek számozva, ajánlott, hogy 14 pont méretű nagybetűs karakterekből álljanak, középre igazítva, lap tetején elhelyezve. Az alfejezetek címei legfeljebb három szám mélységéig számozódjanak, 12 pontos félkövér karakterekkel, balra igazítva elhelyezve, előtte és 1-1 sor kihagyással.

Példák:

1. BEVEZETÉS

1.1. Szövegkereső rendszerek

1.1.1. Asszociatív rendszerek

1.1.2. Asszociatív szótárak

Az ábrák és táblázatok számozását célszerű fejezetenként 1-től kezdeni (pl: 6.1 ábra, 5.2 táblázat).

(6) Minden ábrának és táblázatnak legyen (tömör fogalmazású) címe.

(7) Az ábrák és táblázatok kivitele lehet:

 • számítógéppel szerkesztve, szövegszerkesztő programmal a szöveg közé beillesztve, nyomtatva,
 • pausz papírra tussal rajzolva, (átlátszó ragasztóval) a szöveg közé ragasztva,
 • diagrampapírra, DIPA-ra, stb. rajzolva (és beragasztva, illetve befűzve),
 • jó minőségű fénymásolat,
 • számítógépi protokoll (önállóan vagy papírra ragasztva),
 • fénykép papírmásolata.

(8) Az ábrák és táblázatok szokásos elhelyezési módjai:

 • szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett gépelt szöveggel,
 • szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett mindkét oldalon üresen hagyott hellyel,
 • a szöveges lapok közé beiktatva, teljes lapterjedelemben,
 • a szakdolgozat végén összegyűjtve, befűzve,
 • A3-as vagy nagyobb méretű ábrák, program-protokollok és egyéb dokumentációk hajtogatva, a hátsó borítóban kiképzett tasakban (ebben az esetben az ábra keretezve, szövegmezővel ellátva, a szövegmezőben feltüntetve a dolgozat címét, az ábra megnevezését, sorszámát, a hallgató nevét, szakdolgozatának sorszámát).

(9) Elfogadható minden olyan, a fentiektől eltérő, de a szabványokba nem ütköző, világos, esztétikus kiviteli forma, amelyet a konzulensek megfelelőnek tartanak.

6.3. Irodalmi hivatkozás, irodalomjegyzék

(1) A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és felhasználása szükséges. Minden irodalmi hivatkozást pontosan meg kell jelölni egyértelművé téve, hogy az nem saját eredmény. Más szellemi termékével való visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak.

(2) A szó szerinti idézeteket idézőjelben, a forrás szövegbe vagy lábjegyzetbe illesztett megjelölésével kell alkalmazni, egyébként az irodalomjegyzékben kell jelezni a felhasznált forrásmunkákat.